YAZIM KURALLARI

Konferansa gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre, dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri; tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.

Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları;  üst:2,5 alt: 2,5  sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm  tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
 2. Bildirilerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 15 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.
 3. Yazar bilgilerinin yer almadığı bildiri dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır. 
 4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 5. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
 6. Bildirinin başında 200-400 kelime özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
 7. Özetten sonra bildirinin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime(Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir
 8. Özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman 10 Punto, italik, tek satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. 
 9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. 
 11. Bildirilerin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 12. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 12 punto, kalın (bold)olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
 13. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
 14. Yayına kabul edilen çalışmalar için yazarların telif hakkı hakkı sözleşmesi’ni en geç bir hafta içerisinde Holistence Academy’e ulaştırmaları gerekmektedir. 
 15. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
 16. Sunulan bildirilerle beraber sunulan  benzerlik raporları da yüklenmelidir. “iThenticate / Turnitin” intihal yazılım tarama programları ile kullanılan Plagarizm raporları, ek dosya olarak yüklenmelidir. Plagarism raporu için kabul edilebilir benzerlik oranı %20’den az olmalıdır.

KAYNAKÇA 

Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir

Kitap referansı için gösterim

MERCER, P.A. and SMITH, G., (1993), Private Viewdata in the UK, London: Palgrave, Second Edition,

ISBN: xxxx-xxxx

Dergilerdeki makaleler için gösterim

EVANS, W.A., (1994), Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information  Processing and Management, 7 (2), 147-168.

Konferans bildirileri için gösterim

SILVER, K., (1991), Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.

Tezler için gösterim

AGUTTER, A.J., (1995), The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis  (PhD), Edinburgh University.

Haritalar için gösterim

MASON, J., (1832), Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.

Web sayfaları için gösterim

HOLLAND, M., (2002), Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster boyutu, 50 cm en x 70 cm boy ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.

Bildiri adının oniki kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.

Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.

Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.

Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.

Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı:
 https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt

 

Konferans Programı için TIKLAYINIZ
CLICK for the Conference Program

This will close in 60 seconds